Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sorelle fashion

INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Overige bepalingen
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze
zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een
derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
1.2
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
1.3
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4
Dag: kalenderdag;
1.5
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Privacy beleid
Sorelle fashion verzameld persoonlijke informatie op verschillende manieren, bijvoorbeeld
wanneer je een order plaatst of wanneer je jezelf registreert voor diensten die
worden aangeboden door Sorelle fashion. Door te registreren accepteer je de
verzameling van jouw persoonlijke gegevens door Sorelle fashion. Om jouw bestelling te
kunnen verwerken, om op fraude te kunnen checken en om jouw bestelling te
kunnen voltooien moeten wij, voor elke bestelling die geplaatst wordt, de volgende
informatie verzamelen en opslaan; jouw naam, e-mail-, huis-, verzend- en
factuuradres en telefoonnummer. De persoonlijke informatie die je verstrekt kan
worden gedeeld met fraude opsporingen diensten en instanties welke
kredietwaardigheid controleren. Wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn zullen wij deze
informatie ook verstrekken aan elke relevante rechtelijke instantie. Verzendgegevens
zoals jouw adres, emailadres en telefoonnummer kunnen worden gedeeld met
koeriersdiensten. Deze gegevens worden gedeeld om je van de beste service te
kunnen voorzien en zullen door onze koeriers niet worden doorgespeeld aan derde
partijen voor enig ander doel. Creditcard en bankgegevens zullen nooit gedeeld
worden met derde partijen en worden alleen gebruikt om jouw bestelling te
verwerken. Creditcard gegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor
medewerkers van Sorelle fashion. Daarnaast verzamelen wij informatie over website
verkeer, wenslijsten en andere commerciële informatie welke wij gebruiken om
consumenten patronen in kaart te brengen welke wij gebruiken voor interne
onderzoeken, marketingdoeleinden en om onze website te aan te passen om nog
beter aan de eisen van onze consumenten te kunnen voldoen. Sorelle fashion doet
zoveel mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy van door je aan ons verstrekte
informatie te waarborgen. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw account
informatie benaderd gebruiken wij Secure Socket Layer (SSL) encryptie om deze
informatie te beschermen van oneigenlijk gebruik. Daarnaast doen wij zoveel als
mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie wij samenwerken en waarmee
wij jouw gegevens delen dezelfde maatstaven hanteren.
Met vriendelijke groet,
Marieke & Rieneke
1.6
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
1.9
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud
en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op
afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van
de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
1.11
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte hoeven te zijn samengekomen.
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Vestigingsadres:
Sorelle fashion
Kwakernaak 19
4243 JJ Nieuwland
E-mail klantenservice: sorellefashion@hotmail.com
ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3.3
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.
ARTIKEL 4 – HET AANBOD
4.1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
5.1
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
5.2
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.
5.4
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien
de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan
de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
a. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering
of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
5.6
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
de eerste levering.
ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
Bij producten:
6.1
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.1
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
7.1
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om
de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat
in een winkel zou mogen doen.
7.2
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in
lid 1.
ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE
CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN
8.1
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn aan de ondernemer door middel van het sturen van een e-mail
naar waarin hij ten minste vermeld:
a. de reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht
b. het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is
c. de producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken
8.2
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na het ontvangen van het retourformulier, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden
het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht
ligt bij de consument.
8.5
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer
een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de
volledige nakoming van de verbintenis.
8.7
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING
9.1
Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.
9.2
De ondernemer vergoedt de betaling van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument
heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
kosteloos voor de consument.
9.4
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.
ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare
veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan
voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en
waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
ARTIKEL 11 – DE PRIJS
11.1
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
11.2
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden
bij het aanbod vermeld.
11.3
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.4
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
ARTIKEL 12 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE
12.1
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2
De ondernemer staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
gebruik.
12.3
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.4
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten
of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij
is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING
13.1
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
13.2
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar
heeft gemaakt.
13.3
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding
13.4
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
ARTIKEL 14 – DUURTRANSACTIES: OPZEGGING, VERLENGING EN DUUR
Opzegging:
14.1
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.2
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
14.3
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of
in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging:
14.4
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
14.5
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.6
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
14.7
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur:
14.8
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.
ARTIKEL 15 – BETALING
15.1
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot
het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
15.2
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
15.3
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
15.4
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de
consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de
ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van
de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING
16.1
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
16.2
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.
16.3
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
ARTIKEL 17 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het
totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de
producten gaat over op de consument op het moment van levering.
ARTIKEL 18 – AANVULLENDE BEPALINGEN
18.1
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2
Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze
voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande,
dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de
consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 Sorelle fashion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel